168 Views
2018 Jan 23Sport
img

✅ ورزش نکردن باعث پیری زود رس زنان میشود


زنانی که بیش از ۱۰ ساعت در طول روز می‌نشینند و فعالیت فیزیکی خیلی کمی دارند از نظر بیولوژیکی هشت سال پیرتر از زنانی هستند که ورزش می‌کنند