23 Views
2018 Jan 25Cultural
img

آيا نهضت امام حسین علیه السلام يك انفجار بوده است(يعني مانند ديگ آبي كه در اثر حرارت بجوش مي آيد و منفجر مي شود، آيا اينگونه بوده)؟

زيرا برخي از قيام ها انفجار است، يكي از جاهایي كه مكتب اسلام راهش با راه ساير مكتب ها فرق مي كند اين است كه:

مكتب هاي خاص ديالكتيكي مي گويد تضادها را شديد كنيد، ناراحتي ها را زياد كنيد، شكاف ها را هرچه مي توانيد عميق تر كنيد، با اصلاحات واقعي نيز حتي ـ كه اصلاحات دروغين هيچ ـ مخالفت كنيد كه جامعه را به انقلاب ( به معني انفجار) نه انقلاب آگاهانه بكشانيد.

اسلام به انقلاب انفجاري اصلاً معتقد نيست، اسلام انقلابش نيز صددرصد آگاهانه و از روي تصميم و كمال آگاهي و تصميم است. آيا جريان انقلاب امام حسين علیه السلام يك انقلاب انفجاري يعني يك انفجار بود، يك كار ناآگاهانه ي ناشي از اثر فشارهاي زياد در دوران معاويه و بعد از او در دوران يزيد بود، و حوصله امام حسین علیه السلام سر آمده و گفت: هرچه باداباد؟ آيا چنين چيزي بوده است قيام امام حسین علیه السلام؟

در پاسخ بايدبگويم كه : نه ، زيرا گفته ها و نامه هاي ردو بدل شده ميان او و معاويه و بعد از معاويه با يزيد ، سخنراني هاي ايشان كه در مواقع مختلف ايراد گرديده است. خصوصاً آن سخنراني معروفي كه در منا پس از اجتماع صحابه هاي پيامبر ص ايراد كرده و حديث مفصل اين سخنراني در تحف العقول موجود است. نشان مي دهد كه صورت پذيري اين نهضت در كمال آگاهي بوده است . انقلاب بوده است ، اما نه انقلاب انفجاري بلكه انقلاب اسلامي.

بنگريد امام حسين علیه السلام از جمله خصوصياتش اين است كه در برخورد با اصحابش در اين باره ، اجازه نمي دهد كه انقلاب چهره انفجاري داشته باشد ، دليل اين مدعي اين است كه چرا امام حسین علیه السلام در هر فرصت قصد مرخص كردن اصحابشان را دارند؟

چرا مكرراً به آنها تذكر مي دهد كه در اينجا آب و ناني نيست ، بلكه پاي مرگ در ميان است حتي در شب عاشورا نيز چنين مي گويند كه : من اصحابي از اصحاب خود بهتر و فاضل تر سراغ ندارم ، از همه شما تشكر مي كنم ، از همه شما ممنونم. اينها با كسي جز من كاري ندارند ، شما اگر مي خواهيد برويد ، اگر كه آنها بدانند شما از اين معركه مي خواهيد خود را خارج كنيد با هيچ احدي از شما كاري نخواهند داشت . بياييد و با اهل بيت من كه در اين صحرا كسي را و جايي را نمي شناسند خارج بشويد و من تنها در اينجا مي مانم .

رهبري كه بخواهد از ناراحتي و نارضايتي مردم در جهت انقلاب استفاده بكند كه چنين حرفي نمي زند ! بلكه بايد از تكليف شرعي بودن آن سخن مي گفت، البته تكليف شرعي بود از براي مردم ، اما امام قصدش اين بود كه اين تكليف شرعي را باز در نهايت آزادي انجام بدهند.

مي خواستند به آنها بفهمانند كه از ناحيه دشمن شما اجبار نداريد ، اگر مي خواهيد از تاريكي شب استفاده كرده خارج شويد كسي مزاحم نيست و خودشان نيز چنين قصدي ندارند . و باز مي گويم من بيعت خود را از شما برداشتم ، اگر فكر مي كنيد كه آن مسئله بيعت براي شما تعهد و اجبار بوجود آورده است من آن را از شما برداشتم يعني فقط انتخاب ، اگر با حق هستيد بايد در نهايت آزادي و آگاهي و بدون هيچ گونه احساس ناراحتي از ناحيه دشمن و من ، بايد مرا انتخاب كنيد.

اين است كه به شهداي كربلا ارزش مي دهد. و الّا در جنگ اسپانيا وقتي كه طارق ابن زياد اسپانيا را فتح كرد و كشتي هاي خود را از آن دماغه معروف به نام خود عبور داد به محض عبور از اين دماغه دستور داد كه آذوقه براي 24 ساعت نگه دارند و بقيه را آتش بزنند، همراه با كشتي ها ، سپس سربازان و سرداران خود را جمع كرد و با اشاره به دريا گفت دشمن در روبروي شما و دريا پشت سر شما اگر بخواهيد بگريزيد جز دريا راه ديگري نداريد ، بدين ترتيب نابود مي شويد.

غذا نيز جز براي 24 ساعت بيشتر نيست و بعد از 24 ساعت مرگ است و تنها راه نجات شما مبارزه و پيروزي است در اين مبارزه، و از بين بردن دشمن، چرا كه غذاي شما در چنگ دشمن است و راهي جز اين نيست.

اين ارزشي ندارد. اين عمل يك سياستمدار است ولي امام گفت: نه دريا پشت سرت است و نه دشمن روبرويت و نه اجبار دوست است و نه اجبار دشمن. هركدام را مي خواهي انتخاب كن، در نهايت آزادي.

انقلاب امام حسین علیه السلام در درجه اول انقلاب آگاهانه است، هم از ناحيه خودش و هم از ناحيه اهل بيت و يارانش؛ انفجار نيست. انقلاب آگاهانه مي تواند ماهيت هاي مختلف داشته باشد.

اتفاقاً در انقلاب امام حسین علیه السلام عوامل زيادي مؤثر بوده است كه اين عوامل زياد سبب شده است كه نهضت امام علیه السلام، نهضت چند ماهيتي باشد نه تك ماهيتي.

يكي از عوامل، دعوت مردم كوفه است كه ماهيت تعاوني به اين نهضت مي داد.

عامل ديگر، تقاضاي بيعت بود كه ماهيت دفاعي به نهضت مي داد.

 سومين عامل، عامل امر به معروف و نهي از منكر است كه ماهيت هجومي به اين نهضت مي داد.

از ميان اين عامل ها كدام يك ارزش بيشتري دارد؟مطمئناً ارزش هاي اين عوامل در يك درجه نيست، هر عاملي يك درجه معيني از ارزش را داراست و به اين نهضت به همان مقدار ارزش مي دهد، چون دعوت مردم كوفه، كه مردمي اعلام آمادگي كردند و آن كسي كه نامزد اين كار شده است بدون يك ذره معطلي آمادگي خودش را اعلام كرده است و همينطور عوامل ديگر يكي بيشتر از ديگري به ترتيب ارزش دارد. عامل سوم ارزش بيشتري به نهضت حسيني داده است.. .

عنصر امر به معروف و نهي از منكر به نهضت حسيني ارزش داد و امام حسين علیه السلام هم به آن ارزش داد، امر به معروف و نهي از منكر نهضت حسيني را بالا برد ولي اين اصل را به شكلي اجرا كرد و به نحوي اجرا كرد كه شأن اين اصل بالا رفت. يك تاج افتخار بر سر اصل امر به معروف و نهي از منكر زد.

منبع: ر.ک: ماهيت نهضت امام حسين (ع) ، معلم شهيد مرتضي مطهري؛ امام حسين‌ علیه السلام از ديدگاه دانشمندان شرق و غرب و علماء اهل سنت- احمد رگني.


امام- حسین - نهضت- انفجار