92 Views
2018 May 24religious
imgهوالرفیق

چگونه می شوداثبات کرد که مهدی موعود واقعا درتاریخ وجودداشته است؟شایدشرایط خاص روحی روانی این باور رادرذهن مردم جاانداخته باشد؟این اصل که مهدی رهبرموعودومنجی بشریت است به صورت عام دراحادیث نبوی ،وبه صورت خاص درروایات ائمه اهل بیت (ع)آمده است .دراین روایات مساله بگونه ای موردتاکید قرارگرفته که جای هیچ گونه شکی باقی نمیگذاردوچهارصدحدیث فقط ازطریق اهل سنت شمارش شده که به ضمیمه ی روایات شیعه به بیش از شش هزار روایت می رسدوچنین آماری بسیاربالاست.درموردخیلی ازمسائل بدیهی اسلام که مسلمانان به آن معتقدند،این همه روایت واردنشده است.

اماتجسم این اندیشه دروجودامام 12 هم دلایل کافی داردکه کاملا اقناع کننده است.این دلایل رامیتوان دردودلیل نقلی وعلمی ،خلاصه کرد:دلیل نقلی ،وجودامام عصرراثابت میکندودلیل علمی ثابت میکندکه مهدی موعودیک اسطوره ویک فرضیه نیست بلکه حقیقتی است که وجوداودرتاریخ لمس شده است.

دلیل نقلی:صدهاروایت وحدیث ازپیامبراکرم (ص)وائمه اهل بیت (ع)رسیده است که میگویدمهدی موعوددارای این ویژگی هااست:ازاهل بیت است،ازفرزندان فاطمه است ،ازنسل حسین ونهمین فرزندآن حضرت است.وروایاتی که میگویدجانشینان پیامبر(ص)12نفرمی باشند.

این روایات مهدی موعود رادرشخص امام12منحصرومتعین می کندوبااین که ائمه (ع)برای حفظ آن حضرت ازتروروقتل سعی داشتند مساله درسطح عمومی پخش نشود،درعین حال روایات زیادی دراین زمینه واردشده است .البته زیادی روایات نمیتواندبه تنهایی مقبولیت آن را برساندبلکه دراین جا قرینه وگواه خاصی وجودداردکه دلیل برصحت این روایات است.درحدیث شریف نبوی،سخن ازامامان،جانشینان،امیران وسخن از12تن آمده است.متن احادیث مختلف است،دربعضی 12امام،دربعضی12خلیفه ودربعضی 12امیرذکرشده است.بضی ازمولفان،این احادیث رابیش از270شمارش کرده اندکه همگی ازکتاب های معتبرشیعه وسنی ازقبیل صحیح بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ترمذی ،سنن ابوداود،مسنداحمدومستدرک حاکم نقل شده است.

امادلیل علمی:دلیل علمی تجربه است ،تجربه ای که مدت 70سال گروهی ازمردم باآن زندگی کردند،یعنی (غیبت صغری).

غیبت صغری برگزارشدتامردم به تدریج باغیبت خو بگیرندوخودرا براساس آن بسازند.امام ازدیده ها پنهان بودولی ازطریق وکیلان ویاران موردوثوق(نواب اربعه)بامردم ارتباط داشت.دراین مدت،4تن ازپاک ترین وباتقواترین مومنان،نیابت وجانشینی آن حضرت رابه عهده داشتندودرمدت70سال واسطه میان او ومردم بوده اندوهیچکس درهیچ زمینه ای خطایی ازآنان ندیده ونشنیده است.

آیاتصورمیکنیدمیشودیک دروغ70سال دوام بیاوردو4نفرباهماهنگی کامل ویک صدا،یک نقش رابازی کنند؟آنان با رفتارصمیمانه خودچنان درمردم ایجاداطمینان کرده بودندکه همه به گفتاروکردارآنان ایمان داشتند.آیامی شود این4تن به گونه ای نقش بازی کنندکه هیچ کس به حقیقت پی نبرددرحالی که این افرادهیچ رابطه خاصی با هم نداشته اندتابگوییم تبانی کرده بودند.ازقدیم گفته اند:طناب دروغ کوتاه است.امکان نداردیک دروغ بتواندبدین شکل دوام بیاوردودرتمام این مدت وباهمه بده وبستان هاوروابط مختلف موضوع کشف نگرددوهمه به درستی آن ایمان داشته باشند.بدین سان درمی یابیم که پدیده غیبت صغری می تواندبه عنوان یک آزموده علمی ،دلیل برواقعیت خارجی یک موضوع باشدوآن وجود،زندگی وسپس غیبت حضرت مهدی(عج)است.آن حضرت پس ازغیبت صغری ،خوداعلام کرده است که درپرده غیبت کبری خواهدرفت وزنظرهاپنهان خواهدگشت وهیچ کس اورانخواهددید.

1.نشریه موعود،شماره 14،ص 80(مقاله شهیدسیدمحمدباقرصدر)

2.کتاب فرهنگ الفبایی مهدویت موعودنامه ازمجتبی تونه ای،ص70.71.72