464 Views
2018 Jan 24Cultural
img


وجود امام تنها برای پاسخ گویی به مسائل مردم نیست. امام محور جهان هستی و واسطه غیب و شهود است .

تمام برکات و نعمت هائی که به خلائق می رسد از طریق وجود مبارک اوست در روایات آمده است که اگر لحظه ای حجت خدا بر روی زمین نباشد زمین مثل دریا طوفانی خواهد شد و موجودات را هلاک خواهد کرد .

روزی جابربن عبدالله انصاری ، یکی از یاران معروف پیامبر (ص)همین پرسش را از آن حضرت پرسید ؛ او به پیامبر (ص) عرضه داشت ، مردم از امام غایب چگونه بهره مند می شوند ؟

ایشان فرمودند : « امامی که غایب شود همچون خورشیدی است که به پشت ابر ها پنهان گردد.» گرچه چهره زیبای خورشید را ابر ها ی ضخیم می پوشانند اما ابر ها هرگز نمی توانند روز را به شب تبدیل کنند ، خورشید باز هم نور و گرمی می بخشد و موجودات باز هم به فعالیت روزانه خود ادامه می دهند . همچنانکه خورشید یک سلسه اشعه نامرئی دارد ، که از ابر ها ی قطور هم عبور کرده به موجودات زمین می رسند وجود امام ع در پشت ابر های غیبت نیز این اثر را دارد که از طریق اشعه نیرومند و پردامنه شخصیت خود ، دلهای آماده را در نزدیک و دور تحت تاثیر جذبه مخصوص قرار داده و به تربیت وتکامل آنها می پردازد ...

فایده- امام - غایب