57 Views
2018 Mar 18News
img

هنگامی که کالیفرنیا در این هفته برای حفاظت از قوانین خلع سلاح در کشور لایحه ای را پیشنهاد داد، این تلاش جامع ترین تلاش در کشور بود. این لایحه حتی فراتر از حفاظت هایی است که FCC اخیرا اجرا کرده است. فعال ترین گروه های مبارز برای آینده تلاش هایی را در 35 ایالت و ناحیه کلمبیا، از جمله قوانین و دستورالعمل های اجرایی ذکر کرده اند.

این تلاش ها برای حفظ قوانین در قالب یک سری فرم صورت می گیرد. بخش عمده ای از این لیست شامل یک تلاش ملی است که در ماه ژانویه آغاز شد. فرمانداران پنج ایالت - مونتانا، نیوجرسی، نیویورک، هاوایی و ورمونت - دستورات اجرایی برای حفظ قوانین را امضا کرده اند. چندین ایالت دیگر قوانین خاصی را پیشنهاد کرده اند. روشن نیست که چگونه قوانین در نهایت توسط ایالات تصویب خواهند شد. تمامی این دستورالعمل های اجرایی راه های خود را از طریق روند قانونی ادامه می دهند و مشخص نیست که در نهایت چند قانون به تصویب خواهد رسید.


خلع سلاح

امریکا