66 Views
2018 Jan 24Cultural
img


باسلام و خدا قوت خدمت دوستان عزیز و بزرگوار :


رجعت و شبهات پیرامون آن

درابتدابحث تعریف رجعت,سپس درمورداینکه این عقیده ازکجاآمده وآثاروبرکاتش چیست ودرپایان دلایل رجعت بیان می شود.

عقیده به رجعت:

عقیده به رجعت به این معناست که بعدازظهورامام زمان(عج )یامقارن باظهورآن حضرت عده ای ازگذشتگان که ازدنیا رفته اند زنده خواهند شدوبه دنیابازخواهندگشت واگرعلاقه مند به آن حضرت بوده ودرانتظارآن حضرت بوده اند می مانندتاازآن دوران پرسرورظهوربهره برداری کننداگرازدشمنان ومخالفان حق وحقیقت بوده اند می آیندتاتحقق وعده الهی راببینندوبه جزای دنیوی اعمالشان نیزبرسند.

برای واضح ترشدن مطلب ابتدابحثی درموردعقیده بیان می شود:

عقیده به چه معناست؟

عقیده ازریشه عقدآمده است به معنای عقدالقلوب یعنی وقتی قلب انسان باچیزی گره خورده نسبت به آن عقیده پیداکرده است واگرپیوندقلبی باچیزی نباشدعقیده هم نسبت به آن وجودندارد.

عقایددریک تقسیم بندی دودسته اند:

1-عقیده قبل القرآن:عقایدی که قبل ازقبول قرآن آن راپذیرفته ایم بااستفاده ازادله وبرهان عقلی مثل اعتقادبه خداوند,نبوت ورسالت پیامبروعقیده به معاد.

2-عقیده بعدالقرآن:یعنی بایدقرآن راقبول داشته باشیم تابتوانیم بعضی ازعقاید را بپذیریم مانندعقیده به فرشتگان که چون خداونددرقرآن فرشتگان رامعرفی کرده است,به فرشتگان اعتقادداریم ویاعقیده به جن که چون خداوندآنهارادرقرآن معرفی کرده است مانیزبه آن اعتقادداریم ویااینکه دربهشت چهارنهرجاری است,نهری ازعسل,نهری ازشراب,نهری ازشیرونهری ازآب گواراوچون خداونداین باورهارادرقرآن ذکرکرده است مابه آن اعتقادداریم.

عقیده به رجعت نیزجزعقایدبعدالقرآن است(البته عقل آن راردنمی کندامااثباتش کارآسانی نیست وتوسط آیات قرآن اثبات می شودواین عقیده رابایددرقرآن پیداکرد.)

نظراهل سنت درموردعقیده به رجعت:

اهل سنت چنین عقیده ای راقبول ندارند,نه تنهااین عقیده راندارندبلکه شیعه رابه خاطرعقیده به رجعت موردتمسخرقرارمی دهنداهل سنت امام زمان(عج)راقبول دارندولی رجعت رانمی پذیرند.

نقل شده که:روزی ابوحنیفه به مومن الطاق(یکی ازبزرگان شیعه ویاران امام صادق(ع))می گوید:توکه معتقدهستی که می میریم ودوباره زنده می شویم,500درهم به من قرض بده,موقعی که برگشتیم(رجعت کردیم)به توپس می دهم.مومن الطاق هم سریعااینگونه جواب دادکه تویک ضامن بیاورکه ضمانت کندتوبه صورت آدم محشورمی شوی تامن به توقرض دهم ومن می ترسم توبه صورت آدم محشورنشوی.

این عقیده بسیارکاربردی است.چرا؟

عقیده به ظهوریک منجی عقیده بسیارسازنده ای است ونورایمان رادردلهاروشن می کندوهمین عقیده است که شیعیان رابااین همه غصه نگه داشته است وشیعیان به امیدظهورحضرت زنده اند.این عقیده خیلی ارزشمنداست وبایدروی آن سرمایه گذاری کرد.

عقیده به منجی مخصوص شیعه نیست واهل سنت نیزاعتقادبه منجی رامی پذیرد ودیگرادیان نیزبه منجی اعتقاددارند.بودایی هامنتظربوداپنجم هستند,مسیحی هابه ظهورحضرت مسیح اعتقاددارندو...

امتیازشیعه بردوچیزاست:

امتیازاول:شیعه می گویدمنجی مازنده است وحتی بعضی افرادبااوارتباط دارند.امااهل سنت براین باورندکه منجی درآخرالزمان متولد می شودوباتوجه به این باورمشخص نیست که منجی الآن زنده هست یانه!زرتشتی هامنتظرشخصی هستندبه نام سوشیانت یاسوشیانس سوم که ازسلاله زرتشت است ودرسه هزارسال بعدازمسیح ظهورمی کندومشخص نیست که متولدشده یانه.اماشیعه هرسال برای امام زمانش جشن می گیردوتولدش راگرامی می داردیعنی آقای مازنده است وحتی ممکن است همین جمعه آینده ظهورکند(ان شاالله)واین عقیده درشیعه شورایجادمی کند.

 امتیازدوم:اگرعقیده به رجعت نباشدانتظارکشیدن برای ظهورحضرت مهدی(عج) بیهوده است چون فردهرسال برای آقایش جشن می گیرد,این همه انتظارمی کشدبدون اینکه به سوداین انتظارها برسد. اماعقیده به رجعت این انتظارراازبیهودگی درمی آوردودرحدیث داریم که به سراغ هرمومن منتظری درعالم برزخ می آیندوبه اومی گویندصاحب ومولای توظهورکرده,می خواهی که به دنیابرگردی یامی خواهی همین جادربهشت بمانی؟

 اگرفردگفت می خواهم برگردم برمی گردد. رجعت یعنی اینکه هرچه تلاش کنی زحمت بکشی این تلاش هابیهوده نیست وفردکه120سال منتظرآقابوده است این امکان برای اووجودداردکه برگردد.پس این عقیده یک شورمضاعف ایجادمی کندوتمام اشتیاق هاوآمادگی هایی که درخودایجادکرده ایم پاسخ داده خواهدشدوهیچ کس دیگربه منجی خودچنین اعتقادی نداردبه جزشیعه.

درروایات ازهمه معصومین وازجمله پیامبر( ص) داریم که فرمودندکه: لیس منامن لم یومن برجعتنا" ازمانیست کسی که به رجعت ایمان نداشته باشد"

چگونه این عقیده راقبول کنیم؟

چگونه می توان پذیرش این عقیده راآسان کرد؟

برای روشن شدن آن ابتدایک گزارش آماری داده می شود:

مرحوم علامه مجلسی درجلد53بحارالانواردرباب رجعت نزدیک به200حدیث دراین موردآورده است.این عقیده راتمام علمای شیعه پذیرفته اند.یکی دیگرازمهمترین منابع درباب رجعت کتابی است به نام ایقاظ هجعه فی اثبات رجعت(بیدارشدن ازخواب دراثبات رجعت)ازشیخ حرعاملی که توسط آیت الله جنتی ترجمه شده است.شیخ حرعاملی درآخرکتاب620دلیل آورده است برای اثبات رجعت.

مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی درکتاب الذریعه از30کتاب نام می بردکه علمای شیعه درمورد رجعت نوشته اند.مابرای هیچ موضوعی به اندازه مسئله رجعت دلیل نداریم واین مهم بودن مسئله رانشان می دهد.

اثبات رجعت:

روشن ترین دلیل بروجود رجعت:آیه83سوره نمل:

ويَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

وروزی که محشورمی کنیم ازهرامتی گروهی ازکسانی که آیات ماراتکذیب می کنند.

این آیه نمی تواند در وصف روز قیامت باشد چون گفته از هر امتي گروهي رابرمی انگیزیم و زنده می کنیم درحالی که درموردقیامت درسوره کهف آمده: وحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿الكهف: ٤٧﴾همه آنها را بر می انگیزیم.

این دلیل بسیار خوبی است برای اثبات رجعت اما چگونه ممکن است عده ای زنده شوند؟

در قرآن دلایل زیادی در مورد این موضوع آمده است.

مثلاداستان عزیرپیامبرکه پس ازصد سال زنده می شوددرآیه259سوره بقره:

أوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ....

خداوندحضرت عزیررازنده کردسپس جلوچشم اوالاغش راهم زنده کرد.

داستان حضرت ابراهیم وپرنده هاکه درآیه260سوره بقره آمده است.

داستان بنی اسرائیل که اصرارکردندبه موسی که بااوبه طوربیایندوموسی هم پذیرفت.

درروایت است که موسی ازجمعیت700هزارنفری یهود70هزارنفرراانتخاب کردواز70هزارنفر7هزارنفرواز7هزارنفر700نفرواز700نفر70نفرراانتخاب کرد.

موقعی که به کوه طوررفتنداین70نفرگفتندمامی خواهیم خداراببینیم که درسوره بقره به این موضوع اشاره شده است:

وإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

باتوجه به این آیه درپاسخ آنهاصاعقه ای آمدو همه آنهامردند و حضرت موسی نیز بی هوش شدوزمانی که به هوش آمدودیدهمه اینهامردندبه خداوندگفت:چه جوابی به قومم بدهم واگربه طرف قومم بروم به من میگویندچون تونتوانستی ادعایت راثابت کنی آنهاراکشتی وحضرت به خداونداستغاثه کردوخداوندهم آنهارازنده کرد(ثم بعثناکم من بعدموتکم).

درداستان حضرت عیسی(ع)که می فرماید:

وأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

یعنی به اذن خداوندمرده هارازنده می کنم

ازحضرت صادق(ع)پرسیده شد:آیابه راستی حضرت عیسی(ع)این کارراانجام می داد؟امام صادق(ع)فرمودند:بله حضرت عیسی(ع)دوستی داشت که بعدازچندروزاطلاع یافت که دوستش فوت کرده است,به گورستان رفت ودرحق جوان دعاکردوازخداخواست که دوستش رازنده کندپس آن دوست مرده اش زنده شد.

مسیحیان عالم مطالبی که درآخرانجیل متاآمده است راقبول دارندکه حضرت مسیح(ع)رابه صلیب کشیدندالبته مااین مطلب راقبول نداریم.آنهابراین باورندکه پس ازبه صلیب کشیده شدن حضرت عیسی(ع)فردثروتمندی رفت وجسداوراازحاکم وقت درخواست کردوحاکم هم جسدرابه اودادواوجسدرا دفن کردبعدازسه روزکه چندخانم سرقبرمسیح رفتند دیدندکه چیزی درون قبرنیست,سنگ قبرکناررفته وقبرخالی است ویک فرشته ای آنجانشسته بودکه به آنهاگفت حضرت عیسی(ع)زنده شدوازقبربیرون آمدودرفلان نقطه باحواریون خودش ملاقات خواهدکرد.

این آخرین جملات انجیل متابودکه فقط به آن اشاره ای می شود:

" فجرروزاول هفته مریم و... دیگربه جهت دیدن قبرآمدندکه ناگاه زلزله زمین حادث شدازآن روکه فرشته خداازآسمان نزول کرده بودآمدوسنگ راازدرقبرغلتانیدوبرآن بنشست وصورت اومثل برف ولباسش چون سنگ سفیدبودوازترس اوکشیک چیان به لرزه درآمده بودندمثل مرده گردیدامافرشته به زنان متوجه شدوگفت شماترسان نباشیدمی دانم که عیسی مطلوب رامی طلبددراینجانیست زیراچنان که گفته بودبرخاسته است بیاییدکه خداوندگفته بودوملاحظه کنیدوبعد بروید شاگردانش راخبرکنید" (رفتنددیدنددرقبرکسی نیست وعیسی زنده شده)

مااین حرفهاراقبول نداریم اماهمه مسیحیان,دانشمندانشان,اروپاییها و آمریکاییها قبول دارندکه مسیح پس ازمرگش زنده شده است پس این قضیه مشکلی ندارد.

ودرآخرسوالهایی که درموردرجعت معمولا مطرح می شوند:

1-.چه کسانی برمی گردندورجعت می کنند؟

درروایات آمده است که انسان هایی که ایمانشان قوی بوده وانسانهایی که درکفرشان شدت داشته اند برمی گردندوکفارتاحدی به سزای اعمالشان می رسند و به دست امام زمان(عج) برآنهاحدجاری می شود البته سزای آخرت سرجای خودش است.درموردکیفیت رجعت در بیشتر روایات آمده است که اولین کسی که رجعت می کندآقا سیدالشهدا(ع)است بعدحضرت امیرالمومنین(ع)رسول اکرم(ص)،سلمان فارسی ودربرخی ازروایات ائمه دیگرراهم گفته اندکه رجعت می کنند.

وما درزیارات ودعاهاازخداوندمی خواهیم که:

واجعلنی ممن یختص آثارکم وسیلک سبیلکم ویهتدی بهدئکم ویحشرمن زمرتکم ویکرفی رجعتکم"

خدایامراازکسانی قراربده که بااین امام رجعت کنم بازگردم نه فقط بازگردیم بلکه برگردیم تاسرمایه دارهم شویم"

ویملک فی دولتکم ویمکن فی ایامکم و..........عنیدعذابرویتکم"

باتوجه به این فرازهاماکه می خواستیم پیامبر(ص) وامام حسین (ع)و...راببینیم وندیدیم اگرواقعاخالص باشیم ودلسوخته امام زمان (عج)باشیم می توانیم برگردیم.

2.رجعت چقدرطول می کشد؟

از روایات بر می آید که رجعت در همان اوائل ظهور اتفاق می افتد و در برخی روایات آمده که برخی از کسانی که مرده اند و دوست داشتند شهید شوندبرمی گردند تا در رکاب حضرت شهید شوند و بعضی از شهدا که شهیدشده اند و دوست داشتند که به مرگ طبیعی بمیرند و ازبرکات مرگ طبیعی بهره مندشوند نیز برمی گردند چون مرگ طبیعی هم برای مومن امتیازاتی دارد هرچندشهادت بالاتراست.

3-آیاگناه و ثواب در زمان رجعت به پرونده کسانی که برمی گردند اضافه می شود؟

گفته شدکه چه کسانی برمی گردندکسانی که ایمانشان قوی باشدیادرکفرشدت داشته باشد.

4-.ازکجامی توان ثابت کردکه امام زمان(عج)براموردنیااحاطه دارد؟

عقیده امامت ازعقایدبعدالقرآن است وویژگیهای امام توسط قرآن مشخص می شود.

خداونددرقرآن می فرمایند:

وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

بدانیدکه خداورسولش ومومنین شمارامی بینند

ومنظورازمومنین مومنین خاص هستندیعنی ائمه معصومین"

5-.آیااحادیثی که دراین باره به دست مارسیده است موثق است و درمورد آن تحقیق شده؟

اصل قضیه رجعت توسط آیات قرآن اثبات می شودوچگونگی آن توسط روایت مشخص می شودواین روایات موثقی است البته روایات مخدوش نیزداریم.

6- آیاهمان طورکه ازمومنان سوال می شودکه آیامی خواهیدبرگردیدیانه,ازکافران هم سوال می شود؟

نه,چون آنهازنده می شوندکه تحقق وعده الهی را درحق مومنان ببینند و به سزای اعمالشان نیزبرسند.

7-آیابعدازرجعت ازخودمان اختیارداریم یانه؟

بله,تازمانی که دردنیاهستیم اختیارداریم

8.آیاافرادی که زنده می شوندتکلیف شرعی دارندیانه؟

بله

9.آیالازم است این عقیده رابه دیگران بگوییم؟

بله,باسلسله مراتب امابه کسی که ظهورامام زمان(عج)راقبول نداردنمی توانیم بگوییم.(قبول نمی کنند.)

10-آیاائمه حکومت می کنند؟

بله,دربرخی روایات آمده که ائمه هم زمان رجعت حکومت می کنند.

11-آیاشیطان راازبین می برند

بله,دربرخی روایات آمده شیطان به دست امام زمان(عج)ازبین می رودالبته شخص شیطان نه هوای نفس.

جمع بندی:

عقیده به رجعت یک عقیده بعدالقرآن است عقل نمی گویدمحال است اماچگونگی آن راعقل نمی فهمندبلکه ازقرآن وروایات به دست می آیدوشواهدفراوانی درقرآن درمورداین موضوع است اینکه مردگان زنده می شونددرادیان دیگراین عقیده به نحوی وجودداردمثلامسیحیان معتقدندمسیح زنده شده وبه دنیابازمی گردد.پس پذیرش این عقیده باوری است که هرکس به قرآن ایمان داشته باشدنمی تواندآن راردکند.

امیدواریم که خداونداین عبارات نورانی زیارت جامعه رادرحق همه مامستجاب کند و اولا در زمان حیات خود ایشان راببینیم و اما اگر نشد امیدواریم دررجعت زنده شویم.

خدابه همه مااین توفیق رابدهدکه اولالذت عقایدپاک رابچشیم ثانیاآثاراین عقایدپاک رادرزندگیمان دریابیم.

ان شاءالله مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشد


رجعت- شبهات