36 Views
2018 Jun 06religious
img

قلب , حاکم بدن و اثر گذار بر عمل انسان و بروز خصلتهای نیک و بد اوست. یکی از آفتها و بیماریهای آن «قساوت» است. معنی حدیثی, پند و انرژی و نیز تشویق و تهدیدی در آن اثر نگذارد؛ حرفهای روشن و منطقی را نپذیرد و عواطف انسانی در او مرده باشد؛ رقت قلب و خشوع و خشیت  و خوفی در آن راه نیابد و مثل سنگ نفوذ پذیر شود.
به انسانهای قسی القلب , «سنگدل» میگویند. این رذیله , مانع هدایت پذیری انسان می شود. قرآن کریم , برخی دلها را سخت یا سفت تر می داند و می فرماید:«برخی دلها از سنگ هم سفت ترند؛ درحالیکه برخی سنگ ها شکافته شده و از آنها آب و جشمه جاری می شود.»
اینگونه دلها را می توان مرده به حساب آورد. آنچه عامل پیدایش چنین حالتی در قلب میشود,انجام دادن گناه روی گناه , دنیا دوستی, خنده و شادی بسیار, آرزوهای دور و دراز و نیز ترک عبادت و بندگی است. در کلام حضرت امیر (ع)آمده است : اشکهای چشمها جز به سبب قساوت دلها خشک نمی شود و دلها جز به سبب گناهان بسیار , دچار قساوت نمی شود.

قساوت قلب