73 Views
2018 Mar 04religious
img


لقب های امام زمانم


آواره ....


رانده شده ...


تک و تنها ...


حالا نکته ی دردناک ترش این جاست

این که چه کسی باعث این القاب شده؟!

چه کسی امام زمان رو از خودش رونده؟

چه کسی امان زمان رو از زندگیش بیرون کرده؟

چه کسی امام زمان رو تنها گذاشته؟


هیچ چیز امام زمان رو در زندان غیبت محبوس نکرد

جز گناهان ما ...


این همه سال محرومیت ازخورشیدعالم تاب ...

پس کی قراره به خودمون بیایم...