24 Views
2018 Mar 03NewsHealth
img


این تست برخلاف تست جستجوی خون مخفی (FOBT) که متکی به جستجوی خون با هر منشائی می باشد ، به طور اختصاصی قادر است تومورها و پولیپ های خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده را با حساسیت بالا مشخص کند .نتایج آزمایش که به روش الایزا انجام می گیرد ، به صورت کمی گزارش می گردد .

مهم ترین مزایای این تست شامل موارد زیر می باشد :

ویژگی و حساسیت بالا

عدم وابستگی به خونریزی

تشخیص ضایعات با و بدون خونریزی خصوصا اگر اندازه آن بیشتر از 1cm باشد .

عدم وابستگی به رژیم غذایی

عدم نیاز به بیش از یکبار نمونه گیری


تست

M2PK

ایزو آنزیم