291 Views
2017 Dec 15Newscar
img

اولیور اشمیت، مدیر اسبق فولکس واگن به 7 سال زندان و پرداخت 400 هزار دلار جریمه محکوم شد. اتهام او پنهان کاری موارد نقض قانون مصرف
کنندگان آمریکایی در قضیه رسوایی دیزل گیت بوده است.


اولیور اشمیت، مدیر اسبق فولکس واگن به 7 سال زندان و پرداخت 400 هزار دلار جریمه محکوم شد. اتهام او پنهان کاری موارد نقض قانون مصرف کنندگان آمریکایی در قضیه رسوایی دیزل گیت بوده است.


اشمیت در گذشته به عنوان مدیر اداره محیط زیست و مهندسی فولکس واگن در میشیگان آمریکا مشغول به کار بوده و پس از مسافرت با خانواده به آمریکا دستگیر شد.


بسیاری از مدیران ارشد دخیل در رسوایی دیزل گیت شهروند آلمان هستند وآمریکا نمیتواند آنها را محکوم کند. تصمیم اشمیت به سفر از آلمان به آمریکا بود که باعث شد آمریکا بتواند او را محاکمه کند.

واگن هم در آمریکا به خاطر دیزل گیت به زندان محکوم شده که باید 40 ماه حبس را تحمل کند.فولکس واگن

اولیور اشمیت