185 Views
2018 Mar 05Training
img

سلام دوستان عزیزم

در این پست یکی از مفاهیم پرکاربرد ریاضی بررسی می کنیم؛اگر بخواهیم فاصله دو نقطه رو در فضای دو بعدی پیدا کنیم چه می کنیم؟؟ برای این کار باید مختصات دو نقطه یعنی xوyآن را داشته باشیم،با دانستن مختصات دو نقطه  xها را از هم کم می کنیم و به توان دو می رسانیم و سپس y های دونقطه از هم کم می کنیم و به توان دو می رسانیم و سپس این دو عدد را با هم جمع می کنیم. این عبارت مثبت است . چرا؟؟؟سپس از حاصل عبارت فوق جذر می گیریم. فرمول آن در پست بالا نوشته شده است. برای پیدا کردن نقطه میانی چه باید بکنیم؟؟؟نقطه میانی ما را یاد نقطه وسطی می اندازد برای اینکه یادمان بماند xهای دو نقطه جمع می کنیم و تقسیم بر دو می کنیم . y ها رو با هم جمع می کنیم و تقسیم بر دو می کنیم . حتما با مثال ریاضی یاد بگیرید یک مثال در صفحه مختصاب بزنید و نقطه میانی آن را ابتدا در شکل پیدا کنید و سپس نتیجه را با فرمول مقایسه کنید. برای اینکه پاره خط به نسبت لاندا تقسیم کنیم چکار کنیم؟؟؟ برای تمرین بیشتر فاصله دو نقطه را در فضای سه بعدی به دست آورید؟؟؟برای بدست آوردن نقطه میانی در فضای سه بعدی چه کنیم؟؟؟در پست بالا تمام این فرمول ها را می بینید. برای دوستان عزیزم تلاش در سایه توکل به خدا آرزومندم . التماس دعا

نقطه میانی