540 Views
2018 Mar 05Training
img

سلام دوستان عزیزم

در این پست می خواهم یکی مسائل پرکاربرد هندسه به نام همنهشتی دو مثلث بررسی کنیم، مفهوم دیگری در ریاضی به نام تشابه مثلث هم وجود دارد،تشابه یعنی شبیه بودن می خواهم در ذهنتان جا باز کند تا تفاوت بین این دو تا درک کنید .در همنهشتی دو مثلث یا دوشکل دقیقا باید مثل هم باشند همه اندازه ها و همه زاویه ها یکسان باشد، ولی در تشابه نباید اندازه ضلع های مثلث یا چند ضلعی دقیقا مثل هم باشد. در امتحان ممکن است حالتهای هم نهشتی با تشابه ذهنتان مشغول کند ولی وقتی یادتان باشد در تشابه دو شکل شبیه هم هستند نه دقیقا عین هم. حال سوال پیش می آید حالتهای تشابه چیست در چه حالتهایی دو مثلث متشابه هستند؟؟،برای مثال وقتی دو زاویه یه مثلث با هم برابر باشند دو مثلث با هم متشابه هستند ولی لزوما همنهشت نیستند. چرا؟؟؟یک مثال بزنید.حالتهای همنهشتی در پست زیر بیان شده است. پس از آموختن حالتهای هم نهشتی حتما حالت های تشابه دو مثلث هم بررسی کنید. مفاهیم ریاضی گاهی بسیار به هم نزدیک هستند. دوستان عزیزم حتما یادتان باشد برای مسائل هندسه حتما شکل بکشید و سعی کنید فرض و حکم مسئله جدا  کنید . برای دوستان عزیزم تلاش در سایه توکل به خدا آرزومندم .التماس دعا