145 Views
imgبا ما همراه شوید تا گام های راه اندازی کارآفرینی خانگی را با یکدیگر برداریم.


  • گام نخست- برگزیدن نوع فعالیت کسب وکار خانگی

 بی گمان، عوامل متعددی در انتخاب نوع فعالیت کارآفرینان مؤثر است. برخی از آنها، بنا بر علایق خود و برخی نیزممکن است با توجه به رشته تحصیلی و یا عوامل دیگری، نوع کسب وکار خود را برگزینند. 

به طور خلاصه می توان عوامل زیر را در انتخاب کسب وکار خانگی، کارآمد دانست:

• علاقه

• مهارت و رشته تحصیلی

• تجربه فردی

• وجود امکانات اولیه


  • گام دوم- برنامه ریزی کسب وکار( تهیه طرح کسب وکار )

طرح کسب وکار ، سندی مکتوب است که جزییات کسب وکار پیشنهادی را مشخص می کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و جوانب آن را ارزیابی کند.

طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن به دلایل زیر است:

- مهم این است که درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز دارد، به دقت فکر کند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز به وی کمک خواهد کرد.

- بعید به نظر می رسد که همه کارآفرینان برای راه اندازی آن سرمایه کافی داشته باشند. حمایت کنندگان مالی و بانکها یا سرمایه گذاران، باید متقاعد شوند که سرمایه گذاری در کسب و کارجدید، منطقی و درست است. 

- فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و پیش از هدر رفتن مقدار بسیاری از زمان و هزینه شناسایی کند. 


  • گام سوم- تأمین مالی طرح

آغاز هر فعالیت اقتصادی در همه بخش های اقتصادی، فارغ از بزرگی و کوچکی فعالیت مستلزم سرمایه گذاری است.

هرسرمایه گذاری، نخست نیازمند تأمین مالی از بدو سرمایه گذاری تا مرحله تثبیت است.

کارآفرینان کسب و کارهای خانگی برای تأمین سرمایه جهت راه اندازی کسب وکار، معمولاً از دو منبع زیر استفاده می کنند:

- وجوه درونی: در سالهای اولیه راه اندازی هرفعالیت نوپا، باید کارآفرینان از طریق وجوه درونی (پس انداز، فروش دارایی ها، حسابهای دریافتی و ...) تأمین کنند. 

- وجوه بیرونی: شامل وام، فروش سهام و ...

در سالیان اخیر، با توجه به تصویب قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی، دولت سیاست های حمایتی خوبی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی در پیش گرفته است.


ادامه دارد....کسب و کار خانگی

کارآفرینی

اشتغال

استارتاپ

کسب و کار

درآمدپایدار

نوآوری

ایده

innovation

home business