۱۲۱ بازدید
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷آموزشیتکنولوژی
تصویر مطالب

دانلود کتاب فارسی آموزش دوره Network Plus که یکی از پیش نیاز های برای تمام دوره های شبکه می باشد.


دانلود کتاب


Network+ ensures an IT professional has the knowledge and skills to:

    Design and implement functional networks
    Configure, manage, and maintain essential network devices
    Use devices such as switches and routers to segment network traffic and create resilient networks
    Identify benefits and drawbacks of existing network configurations
    Implement network security, standards, and protocols
    Troubleshoot network problems
    Support the creation of virtualized networks


کتاب نتورک+

کتاب network+

network+

نتورک