Alexa Certified

دستگاه متراژ دیجیتال

این دستگاه برای خطوط پیوسته طراحی شده که نیاز به پارامتر متراژ دارند که تا دقت میلیمتر قابلیت شمارش را دارد همچنین قابلیت اتصال به PLC و کامپیوت ...

2018-Aug-10