آئودی RS5 2018 : tag

آئودی RS5 2018

گرچه آئودی  RS5  2018 ممکن است نسبت به اجداد خود توان بیشتری نداشته باشد اما این بدان معنا نیست که هیچ پیشرفتی نداشته است. وزن این مدل 132 پ ...

2018-Mar-04