آردوینو : tag

آردوینو اونو Arduino Uno یا رسپبری پای Raspberry Pi؟ قانونی ساده برای انتخابی بُرد مناسب

سرعت رشد اینترنت اشیاء IoT این روزها خیلی سریع بوده است. البته این رشد سریع تنها مربوط به این موضوع نیست، بلکه تمامی ابزار مربوط به تکنولوژی با افزایش ...

2018-Jan-22
Profile Avatar
رویا علیزاده(مجلات آموزشی در مبحث های مختلف را برایتان به نمایش می گذارم)