آموزش word : tag

آموزش قابلیت های حرفه ای Word: قسمت اول، چاپ برچسب

نرم افزار Word یک نرم افزار رایج جهت نوشتن و چاپ متون است و بسیاری از کاربران معمولی رایانه، با اصول اولیه ی این نرم افزار آشنایی دارند. این در حالی ا ...

2018-Feb-02
Profile Avatar
امین عبدالملکینویسنده، برنامه نویس، مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار و دروس کنکور سراسری