آنلاین : tag

PIXLR قدرتمند

امکان ندارد صحبت از ویرایشگران تصویر آنلاین بشود و نامی از PIXLR برده نشود. هنگامی که وارد سایت زیبای pixlr.com می‌شوید، دو گزینه در مقابل شما قرار دا ...

2018-Apr-17
Profile Avatar
سولماز اسدیتایپ و نگارش متن و شعر و البته زبان انگلیسی و ترکی