آیپد اپل : tag

iPad جدید اپل

ما می دانیم که امروز اپل مهمانی دارد و ممکن است ما را با یک مهمان یا شاید دو مهمان شگفت زده کند. رویداد بهار این شرکت طبق دعوت نامه ای که به رسانه ه ...

2018-Mar-29