اختلال نوشتن : tag

اختلالات یادگیری

کند ذهنی یا اختلالات یادگیری؟ کودک من کندذهن است یا در یادگیری مشکل دارد ؟ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﻬﺎرت  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
لیلا اسماعیلیگفتاردرمان