اسنپ : tag

فعالیت غیر قانونی اسنپ در شهر بابلسر به علت تضییع حقوق تاکسی داران و عدم دریافت مجوز

 نایب رییس شورای شهر بابلسر عنوان کرد: فعالیت اسنپ در بابلسر غیرقانونی است. فاطمه بهار نایب رییس شورای شهر بابلسر با اعلام غیرقانونی بودن فعالیت ...

2018-Apr-12
Profile Avatar
حسین آسیابی خوش طلببرنامه نویس ، گرافیست