اسپیکرهای هوشمند : tag

اسپیکرهای هوشمند

روند غالب اسپیکرهای هوشمند مانند Amazon Echo باعث شده که آن‌ها بسیار ساده و کوچک در نظر گرفته شوند بنابراین آن‌ها می‌توانند در هرجی خانه مورداستفاده ق ...

2018-Jan-17
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم