افزایش ارزش : tag

ارزش مالی Dropbox

چهار سال است که سرمایه‌گذاران Dropbox را 10 میلیارد دلار ارزش‌گذاری کرده‌اند ولی شرکت قادر به توجیه این قیمت نیست . بااین‌حال فایل‌های ابری اشتراک‌گذا ...

2018-Jan-15
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم