اینترنت : tag

هدست واقعیت مجازی اپل

دنیا در دوره ای قرار گرفته که در هر ثانیه از تکنولوژی و نوآوری جدیدی رو نمایی می شود.این پیشرفت روز افزون هر چه بیشتر انسان ها را وابسته خود می نماید. ...

2018-Apr-29
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک