تراشه های اینتل : tag

رفع مشکل تراشه‌های اینتل

اینتل روز دوشنبه ترمز به‌روزرسانی برخی از پردازنده‌هایش را کشید و به سازندگان و کاربران اعلام کرد که به‌روزرسانی سیستم‌های خودشان را متوقف کنند تا این ...

2018-Jan-24
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم