تشخیص آمایشگاهی : tag

روشهای تشخیص آزمایشگاهی ایدز

روش های انتقال بیماری ایدز ویروس ایدز از طریق مایعات بدنی که در زیر لیست شده اند، انتقال می یابد: خون اسپرم مایع قبل از انزال (مذی) مایع رکتوم ...

2018-Jan-29
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد