تشخیص ایدز : tag

روش آزمایشگاهی تشخیص ایدز

انواع آزمایش اچ آی وی: آزمایش PCR RNA: این آزمایش اولین آزمایش که زمان کمی هم می خواهد و این آزمایش برای تشخیص اچ آی وی اجزای ویروس در خون را جس ...

2018-Jan-30
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد