تشخیص : tag

ناباروری مردان از تشخیص تا درمان

وقتی زوجی بدون جلوگیری با هم رابطه زناشویی دارند و بعد از یک سال خانم باردار نمی شود لازم است از نظر ناباروری بررسی شوند. بعد از معاینه بالینی از مرد ...

2018-Mar-03
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

تشخیص بیماری سل

تست کوانتی فرون (QuntiFERON-TB Gold) ویا QFG ، به منظور آزمایش خون برای کمک به تشخیص سل(TB) و انواع نهفته آن (LTB) تهیه شده. آزمایش براساس تولید INF ...

2018-Mar-03
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد