تعیین جنسیت : tag

تعیین جنسیت قبل از سونوگرافی

جنسیت کودک یک موضوع جالب برای همه است و حتی برخی افراد روی آن شرط بندی می کنندروشهای رایج تشخیص جنسیت جنین قبل از تولد ، مانند روشهای آمینوسنتز و CVC ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد