تفسیر آزمایش : tag

راهنمای تفسیر آزمایشات خون

اول از همه باید با  حروف اختصاری موجود در برگه آزمایش آشنا شویم :حروف اختصاصی در هر آزمایش FBS : قند خون ناشتا MCHC : غلظت متوسط همو گلوبین ...

2018-Jan-29
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد