تفنگ اصلاح شده : tag

شعله افکن شرکت Boring

شعله افکن  یکی از اختراعاتی است که در سال جاری الون ماسک در رابطه با آن بسیار صحبت کرده است . بسیاری از افراد اعتقادی به وجود این دستگاه ندارند و ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم