تینا پاکروان : tag

فیلم های تینا پاکروان

تینا پاکروان هنرمند ایرانی و متولد سال 1356 می باشد . پاکروان هم در زمینه بازیگری و هم در زمینه کارگردانی فعالیت دارد و در هر دو نیز موفق بوده است . ف ...

2018-Jun-24