جدید ترین فیلم های دنیا : tag

نقد فیلم Detroit

Detroit در ایالت Michigan آمریکا؛در سال 1967 شاهد شور و هیجانی عجیب در خیابان 12 ام بود؛فضایی پر از نفرت و خشونت و نا امنی... در پی این جریانات 43 نف ...

2018-Jan-29