خالکوبی : tag

خالکوبی یا تاتو

نحوه انتخاب محل برای ایجاد تاتو مناسب قبل از اینکه تصمیم به خالکوبی بگیرید باید توجه داشته باشید که خالکوبی یک کار پرخطر محسوب می شود چون در طی آن سا ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد