خطرات امنیتی : tag

نقص امنیتی پردازشگرها

پس از تائید وجود نقص امنیتی در اکثر تراشه‌های تلفن‌های هوشمند یکی از شرکت‌های طراحی تراشه خبرهای جنجالی بیشتری ارائه داد. سیمون سگار مدیرعامل Arm Hold ...

2018-Jan-16
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم