خون : tag

متلک گفتن به همسر خون به پا کرد!

ایران/ مرد جوانی که متهم است با همدستی یکی از دوستانش جنایت خونینی را رقم زده صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد.عامل جنایت با ...

2018-Jun-12
Profile Avatar
حسین فردوسیترجمه ، جستجو در اینترنت ، تولید محتوا و ...

سرطان خون

سرطان خون یا لوسمی ( لوکمی) ريشه در زبان لاتين به معنای خون سفيد دارد. در بیماری سرطان خون، مغز استخوان مقدار بسیار زیادی از سلولهای سفید خون غیرعادی ...

2018-Feb-28
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

راهنمای تفسیر آزمایشات خون

اول از همه باید با  حروف اختصاری موجود در برگه آزمایش آشنا شویم :حروف اختصاصی در هر آزمایش FBS : قند خون ناشتا MCHC : غلظت متوسط همو گلوبین ...

2018-Jan-29
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد