دایره،ریاضی،هندسه : tag

فرمول کلی دایره

سلام دوستان عزیزمدر این پست فرمول کلی دایره به مرکز (a,b)و شعاع rآورده ام ، تنها چیزی که در نوشتن معادله دایره مهم است دانستن مرکزو شعاع  آن و دا ...

2018-Jan-30
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی