درس خواندن در خواب : tag

ریاضی در خواب

سلام دوستان عزیزمیکی از مسئله های که همیشه در زمان کنکور ذهنم را پر کرده بود ،این بود که چگونه می توانم در مدت کوتاه بهترین استفاده از ذهنم را ببرم،چا ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی