رکورد فروش : tag

رکورد فروش ساعت‌های اپل

دستگاه‌های هوشمند اپل اغلب برای اینکه به‌طور انحصاری در محیط اکوسیستم خود شرکت اجرا می‌شوند موردانتقاد قرار می‌گیرند اما بازار چنین نظری ندارد .تحقیقا ...

2018-Feb-08
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم