ریاضی،مثلثات، : tag

فرمول های مهم مثلثات

سلام دوستان عزیزمیکی از مسائلی پایه ای در ریاضیات که جایگاه بسزایی در حل مسائل دارد ،بحث مثلثات است،به دوستان عزیزم توصیه می کنم؛فرمول های مثلثات را ح ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی