ریاضی،مشتق،انتگرال،کنکور : tag

فرمول های مهم انتگرال

سلام دوستان عزیزمیکی از مفاهیم پایه در ریاضی انتگرال است،دوستان گلم فرمول پایه انتگرال حتما باید به خاطر بسپارید و تا می توانید مسئله برای انتگرال حل ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی