ریاضی،نسبت مثلثاتی : tag

نسبت های مثلثاتی مهم

سلام دوستان عزیزمیکی از فرمول های مهم مثلثات که در امتحانات ریاضی و فیزیک و کنکور کاربرد دارد ،نسبت های مثلثاتی زوایای مهم است. حتما نسبت مثلثاتی زوای ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی