سمفونی : tag

بیوگرافی فرانتس شوبرت

#سمفونی_شماره_یک اولین سمفونی شوبرت در پاییز سال ۱۸۱۳ تنظیم شد و بوسیله ارکستر کونویک وین اجرا گردید. محلی که شوبرت حدود ۵ سال در آنجا مطالعه داش ...

2018-Mar-11
Profile Avatar
بهاره بهروزموسیقی ، تدریس سلفژ ، پیانیست

بیوگرافی فرانتس شوبرت

#سمفونی_شماره_یک اولین سمفونی شوبرت در پاییز سال ۱۸۱۳ تنظیم شد و بوسیله ارکستر کونویک وین اجرا گردید. محلی که شوبرت حدود ۵ سال در آنجا مطالعه داشت ...

2018-Mar-10