شاخص : tag

شاخص کلیدی عملکرد (kpi) چیست؟

میخواهیم نگاهی به شاخص های کلیدی عملکرد در شاخه فروش بیندازیم. شاخص کلیدی عملکرد، شاخصی مالی و غیر مالی است که سازمان ها از آن برای تخمین موفقیتشان و ...

2018-Jul-29