عصر دیجیتال : tag

روند تکنولوژی در سال 2018

ما اکنون در عصر دیجیتال هستیم و تکنولوژی با زندگی روزمره ما ادغام‌شده است . تکنولوژیهایی مانند اینترنت و هوش مصنوعی که زندگی ما را تغییر داده است بخشی ...

2018-Jan-03
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم