علائم تشخیصی : tag

لزوم تشخیص زودهنگام سرطان

شرایط پیشنهاد غربالگری برای یک بیماری یا عامل خطر سلامتی کدامند؟ برای اینکه اقدامات غربالگری یک بیماری را در یک گروه جمعیتی خاص که هیچ علامتی ندارند ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد