عینک آفتابی : tag

عینکهای تشخیص چهره

پلیس چین  حداقل از چند ماه پیش برای گرفتن مظنونان و افرادی که تحت هویت های جعلی مسافرت می کنند، از عینک های آفتابی با قابلیت تشخیص چهره استفاده ک ...

2018-Mar-13
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم