غربالگری : tag

غربالگری متابولیک نوزادان

غربالگری به روش‌هايي اطلاق مي‌شود كه با آنها مي‌توان افراد به ظاهر سا لمي را كه از نظر ابتلاء به يك بيماري خاص در معرض خطر بيشتري هستند از افراد سالم ...

2018-Apr-18
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

غربالگری سه ماهه اول

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گيرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گيرد تا ريسك سندرم داون، تريزومى 18 و تريزومى 13 محاسبه ش ...

2018-Apr-18
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

تعیین جنسیت قبل از سونوگرافی

جنسیت کودک یک موضوع جالب برای همه است و حتی برخی افراد روی آن شرط بندی می کنندروشهای رایج تشخیص جنسیت جنین قبل از تولد ، مانند روشهای آمینوسنتز و CVC ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد