غربالگری نوزاد : tag

غربالگری نوزاد بعد از تولد

باتست غربالگری بعد از زایمان می توانیم از سلام بودن فرزندمان اطمینان حاصل کرد و هم چنین از بروز بعضی از بیماریهاي ذهنی یا جسمی در فرزندمان جلوگیري کن ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد